Vuonna 2020 on poistettu jako eri tulolähteisiin osakeyhtiöiden osalta. Vielä 2019 laskettiin osakeyhtiön veronalaisen tulon määrä jokaisen tulolähteen osalta erikseen. Myös tulolähteen tappiot vahvistettiin tulolähteittäin ja tappiot voitiin vähentää vain saman tulolähteen tulosta seuraavien kymmenen vuoden aikana sitä mukaan, kun tuloa syntyi.

Osakeyhtiöllä voi olla sellaista omaisuutta, jota osakeyhtiö käyttää sellaiseen tulonhankkimistoimintaan, jota ei pidetä elinkeinotoimintana tai että omaisuutta ei lainkaan käytetä tulonhankinnassa. Tällaista omaisuutta kutsutaan vuodesta 2020 lukien ”muun omaisuuden omaisuuslajiksi” (elinkeinoverolaki 12 a §).

Tulonhankkimistoimintaan käytettävästä muun omaisuuden omaisuuslajista saatavat tulot ja menot sekä menetykset, jotka liittyvät tulonhankkimistoimintaa katsotaan muutoksen myötä elinkeinotulolähteen tuloiksi ja menoiksi. Niihin sovelletaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain yleisiä määräyksiä, mutta myös joitakin erityismääräyksiä. Näillä eritysmääräyksillä rajoitetaan esimerkiksi joidenkin osakkeiden sekä yhtiömiesosuuksien luovutustappion vähentämistä elinkeinotulosta.

osakkeiden sekä yhtiömiesosuuksien luovutustappion vähentämistä elinkeinotulosta. omaisuuslajista riippumatta, ole vähennyskelpoisia. Poikkeukselliset voivat muuhun kuin tulonhankkimistoimintaa liittyvät menot olla vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne vastaavat muussa kuin tulonhankkimiskäytössä olevan omaisuuden perusteella saatuja tuloja.

Osakeyhtiön aiemmat tulolähteittäin vahvistetut tappiot voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta jäljellä olevana tappioiden vähentämisaikana.