Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande

Den 01.07.2014 tas det i bruk en ny skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare och byggnadsentreprenader på byggarbetsplatser.
Entreprenad- och arbetstagaruppgifterna lämnas på olika grunder. Dessa tas upp i texten nedan.

Uppgifter om entreprenader

Vad?
Skyldigheten gäller när du beställer byggtjänster som avses i mervärdesskattelagen. Enligt mervärdesskattelagen är byggtjänster byggnads- och reparationsarbeten på fastigheter samt överlåtelse av varor som installeras i samband med arbetet.
Skyldigheten gäller också uppförande och rivning av byggställningar och hyrning av arbetskraft.

Vem?
Det är beställarna av byggtjänster som är skyldig att lämna uppgifter om entreprenaden. Beställaren kan vara en byggherre, huvudentreprenör, sidoentreprenör eller underentreprenör.
I en underleverantörskedja är varje beställare ansvarig för lämnandet av uppgifter om sina egna köpta/hyrda underentreprenörer.
Bostadsaktiebolag och fastighetsbolag är på motsvarande sätt skyldiga att lämna uppgifter när de beställer byggarbete.

Uppgifter behöv inte lämnas vid

 • Planering och övervakning
 • Varuhandel och övriga tjänster, t.ex. konsulttjänster
 • Reparation och underhåll av anordning som betjänar särskild verksamhet på fastighet
 • Fastighetsskötsel och underhållsarbete, t.ex. sotning, rengöring av VV-system m.m.
 • Om värdet på avtalets vederlag utan mervärdesskatt är högst 15 000 euro.
  Om gränsen överskrids under arbetets lopp börjar skyldigheten att lämna uppgifter fr.o.m. den månad som gränsen överskrids.

Uppgifter om arbetstagare

Vad?
För alla personer som arbetar på en gemensam arbetsplats. En gemensam arbetsplats skapas där fler än en arbetsgivare eller företagare är verksamma samtidigt eller efter varandra.
Det krävs bara att arbete utförs av minst två olika företag för att skapa en gemensam arbetsplats.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller alla som arbetar på den gemensamma arbetsplatsen även om de inte deltar i byggarbete. Man måste även lämna uppgifter på t.ex. städare, väktare, kontorspersonal m.m.

Vem?
Det är den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet som lämnar uppgifterna om arbetstagarna på en byggarbetsplats. Den huvudsakliga genomföraren lämnar uppgifter om sina egna arbetstagare och för arbetstagarna för de övriga entreprenörerna som verkar på arbetsplatsen.
Varje företag som verkar på byggarbetsplatsen är därför skyldig att lämna uppgifter som sina arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren av projektet före arbetet inleds. Uppgifter för egenföretagare och hyrda arbetstagare lämnas också.
Den huvudsakliga genomföraren är också skyldig att föra en förteckning över de personer som arbetar på den gemensamma arbetsplatsen.
Förteckningen måste vara uppdaterad och lätt att kontrollera av myndigheten.

Uppgifter behöv inte lämnas vid

 • Tillfälliga transporter av varor till byggarbetsplatsen
  (blir regelbunden om de sker minst två gånger i månaden minst två månader i rad)
 • Underhållsarbeten som anknyter till att hålla processen igång
  (uppgifter för arbete under driftstopp måste dock lämnas)
 • Om projektets helhetsvärde utan mervärdesskatt är högst 15 000 euro.
  Om helhetsvärdet överskrider gränsen under processen måste den huvudsakliga genomföraren av projektet meddela detta till de övriga arbetsgivarna så att de kan lämna uppgifter om deras arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren.

När och hur?

Anmälningsskyldigheten börjar när byggarbetsplatsen/arbetet börjar och slutar när arbetet har mottagits och levererats till beställaren eller faktureringen avslutas.
Uppgifter ska lämnas till Skatteförvaltningen varje månad senast den femte dagen i den andra månaden som följer på redovisningsmånaden, t.ex.
Uppgifter för juli 2014 ska lämnas senast den 5 september 2014.

Om förfallodagen faller på ett veckoslut eller annan helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.
Uppgifterna lämnas elektroniskt. Pappersanmälan är inte tillåten!
Man kan använda sig av tjänsterna

 • Suomi.fi, webblankett
 • Ilmoitin.fi, filöverföring
 • Katso-roller

För inloggning till dessa tjänster krävs en Katso-kod.

Om den uppgiftsskyldige inte uppfyller sin plikt att lämna uppgifter kan denne påföras en försummelseavgift på högst 15 000 euro. Försummelseavgiften kan också påföras om uppgifterna lämnas in på fel medium, t.ex. på papper.

För entreprenaden lämnas följande uppgifter:

Uppgifter om den uppgiftsskyldige, t.ex.

 • namn
 • FO-nummer/personbeteckning
 • kontaktinformation

Uppgifter om byggplatsen, t.ex.

 • byggplatsens nummer
 • byggplatsens nyckel
 • läge

Uppgifter om entreprenören, t.ex.

 • namn
 • FO-nummer
 • kontaktinformation

Uppgifter om entreprenaden, t.ex.

 • fakturerat och betalt belopp under anmälningsperioden
 • förskottsbetalning
 • totalt belopp på entreprenaden
 • start- och slutdatum
 • tillämpande av omvänd skattskyldighet

För arbetstagaren lämnas följande uppgifter:

Uppgifter om den uppgiftsskyldige, t.ex.

 • namn
 • FO-nummer/personbeteckning
 • kontaktuppgifter

Uppgifter för byggarbetsplatsen, t.ex.

 • byggarbetsplatsens nummer
 • byggarbetsplatsens nyckel
 • läge

Uppgifter om arbetstagaren, t.ex.

 • personbeteckning och skattenummer
 • namn
 • kontaktuppgifter
 • arbets- eller anställningsförhållande
 • arbetets inleds och slutas
 • utförda arbetstimmar och -dagar
 • arbetsgivare samt dess kontaktuppgifter

Mera information hittas på Vero.fi sidor.